Klauzula informacyjna - reklamacje

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY SKŁADAJĄCEJ REKLAMACJĘ

Administrator danych
Administratorem danych osobowych osób składających reklamację (dalej jako „Dane Osobowe”) jest TUI Poland Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22a (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ”RODO”). Jeżeli w reklamacji podasz nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia, wówczas podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 9 ust. 2 lit f RODO.

Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mają upoważnieni pracownicy Administratora. Ponadto, w celu weryfikacji twierdzeń zawartych w reklamacji dane mogą zostać udostępnione podmiotom, których usługi turystyczne są przedmiotem reklamacji oraz spółkom Grupy TUI.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Dane Osobowe w znacznych przypadkach nie będą przekazywane do państw trzecich. Jednakże może się zdarzyć, iż w celu weryfikacji twierdzeń zawartych w reklamacji dane zostaną udostępnione podmiotom wykonującym usługi turystyczne, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło załatwienie sprawy reklamacyjnej.

Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
  5. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorami Danych kierując korespondencję na adres: TUI Poland Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22a lub za pośrednictwem strony internetowej https://formularze-daneosobowe.tui.pl

U Administratorów Danych wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email daneosobowe@tui.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://formularze-daneosobowe.tui.pl lub pisemnie na adres siedziby TUI Poland Sp. z o.o.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.