Dane Osobowe

Osoba ubiegająca się o pracę (dalej „Kandydat”) jest zobowiązana podać swoje konkretne dane osobowe wynikające z art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (dalej jako „Dane Osobowe”).

Dodatkowe Dane Osobowe

W przypadku gdy w przesłanym przez Ciebie CV lub liście motywacyjnym przekazujesz Nam dodatkowe informacje, co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania, jak np. swój wizerunek (dalej jako „Dodatkowe Dane Osobowe”), w celu umożliwienia Nam legalnego przetwarzania takich danych musimy uzyskać na ich przetwarzanie Twoja zgodę. Z tych przyczyn, jeżeli chcesz nam przekazać w CV lub liście motywacyjnym Dodatkowe Dane Osobowe, rozumiemy, iż poprzez wysłanie ich do nas udzielasz zgody na przetwarzanie również Dodatkowych Danych Osobowych dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku Danych Osobowych. Nie masz obowiązku przekazywania Nam Dodatkowych Danych Osobowych i Twoja zgoda jest udzielana przez Ciebie dobrowolnie. Jeżeli nie chcesz udzielać takiej zgody w odniesieniu do Dodatkowych Danych Osobowych, prosimy o niezamieszczanie takich Dodatkowych Danych Osobowych w przesyłanych dokumentach.

Administrator

Administratorem danych osobowych Kandydata (dalej jako „Dane Osobowe”) jest TUI Poland Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22a, (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody zawartej w systemie Dane Osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) to jest w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dodatkowe Dane Osobowe oraz dane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy Administratora,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak podmioty świadczące usługi rekrutacji, usługi IT, dostawcy usług hostingowych - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Dane osobowe zawarte w aplikacji nie będą przekazywane do państw trzeciech.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgody w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

  1. Prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. Prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. Prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. Prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  5. Prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
  6. Prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw można kontaktować się z Administratorem Danych kierując korespondencję na adres: TUI Poland Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22a.

U Administratora Danych wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email daneosobowe@tui.pl, pisemnie na adres siedziby TUI Poland Sp. z o.o.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Wysłanie aplikacji oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych oraz Dodatkowych Danych Osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji w zakresie oraz celu wskazanym w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.